เปิดข้อเปรียบเทียบ “สัตว์ป่าคุ้มครอง” กับ “สัตว์ป่าสงวน” มีความต่างกันอย่างไร

เปิดข้อเปรียบเทียบ “สัตว์ป่าคุ้มครอง” กับ “สัตว์ป่าสงวน” มีความต่างกันอย่างไร

จากกรณี ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำเสนอข่าวการจับกุมผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เกิดข้อเปรียบเทียบกันขึ้นมาว่า ระหว่าง “สัตว์ป่าคุ้มครอง” กับ “สัตว์ป่าสงวน” มีความแตกต่างกันอย่างไร

จากข่าวนี้ผู้ที่กระทำการดังกล่าว มีความผิดฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 ม.17 เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดี และส่งสัตว์ป่าคุ้มครองของกลางทั้งหมด ให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ดูแลต่อไป

สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

สัตว์ป่าสงวน : สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สัตว์ป่าคุ้มครอง : สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

“เหมือนกัน” : ห้ามพยายามล่า ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามขาย ห้ามเลี้ยง ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามมีไว้ในครอบครอง ห้ามนำเข้า ห้ามส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อ ป้องกันมิให้สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ลูก ซากสัตว์ป่า เกิดอันตรายร้ายแรงจนทำให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์

“เว้นแต่สัตว์ป่าคุ้มครอง” : รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติมีอำนาจกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ โดยกำหนดเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้เลี้ยงเพื่อทำการค้าได้ ต่อไป

“ซาก” : เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เล็บ กระดอง เปลือก เกล็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม : สัตว์ป่าชนิดใดเลี้ยงได้…เลี้ยงไม่ได้ โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า